Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων 2016/679, General Data Protection Regulation (GDPR) τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή στις 25 Μαΐου 2018 και αποτελεί το μεγαλύτερο ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων για τον 21ο αιώνα.  

Επιβάλει τη συμμόρφωση όλων ανεξαιρέτως των οργανισμών, δημοσίων φορέων και επιχειρήσεων, με τις νέες νομικές, τεχνικές και οργανωτικές υποχρεώσεις ενώ επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις σε περίπτωση παραβιάσεων.

Ο Κανονισμός δεν περιορίζεται μόνο τους τομείς marketing και πωλήσεων αλλά αφορά το σύνολο ενός οργανισμού καθώς καλύπτει το σύνολο των τμημάτων που ασχολούνται άμεσα ή έμμεσα με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, πχ. τμήμα ανθρώπινου δυναμικού κτλ.

Προετοιμαστείτε για το GDPR σε 5 βήματα

Η προστασία δεδομένων πρέπει να ξεκινά από το σχεδιασμό και από προεπιλογή. Μια τέτοια προσέγγιση προάγει την προστασία δεδομένων από την αρχή ενός έργου. Διευκολύνει τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση πιθανών ζητημάτων και αυξάνει την ευαισθητοποίηση σχετικά με την προστασία των δεδομένων εντός του οργανισμού. Ακολουθούν τα πέντε βήματα προετοιμασίας που πρέπει να ακολουθήσετε:

  1. Ενημέρωση
  2. Αποτύπωση δεδομένων και εντοπισμός αποκλίσεων
  3. Δημιουργία σχεδίου δράσης 
  4. Εφαρμογή του σχεδίου δράσης  
  5. Διαχείριση και βελτίωση του συστήματος σας