Οδηγίες χρήσης σημάτων Lloyd's Register

Οι πιστοποιημένοι πελάτες της Lloyd's Register μπορούν να χρησιμοποιούν τα σήματα Lloyd's Register για να προβάλλουν την πιστοποίησή τους στους υφιστάμενους πελάτες τους, τους δυνητικούς πελάτες και τα λοιπά ενδιαφερόμενα μέρη. Οι ακόλουθες οδηγίες έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να καθοδηγούν τους πιστοποιημένους πελάτες μας στην ορθή χρήση των σημάτων και την επιτυχή επικοινωνία της πιστοποίησής τους.