Ασφάλεια Πληροφοριών

Ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών έχει σαν σκοπό να εξασφαλίσει ότι η επιχείρηση έχει καθορίσει και εφαρμόζει επαρκείς και κατάλληλους ελέγχους που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα της πληροφορίας.

Καθώς οι επιχειρηματικές δραστηριότητες γίνονται όλο και πιο σύνθετες, τα Συστήματα Διαχείρισης αποκτούν στρατηγική σημασία για την ευημερία και βιωσιμότητα των επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερα στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις καλούνται να διαχειριστούν πληροφορίες, ο επιχειρηματικός κίνδυνος είναι ακόμα μεγαλύτερος. Ένα Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών έχει σαν σκοπό να εξασφαλίσει ότι η επιχείρηση έχει καθορίσει και εφαρμόζει επαρκείς και κατάλληλους ελέγχους που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα της πληροφορίας.

Διαχείριση Επιχειρησιακής Συνέχειας

H Επιχειρησιακή Συνέχεια είναι μια διαδικασία που βοηθά τις επιχειρήσεις στην προετοιμασία για το απροσδόκητο, στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και στην προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων.

H Επιχειρησιακή Συνέχεια είναι μια διαδικασία που βοηθά τις επιχειρήσεις στην προετοιμασία για το απροσδόκητο, στην αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και στην προστασία των περιουσιακών τους στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση ατυχήματος – το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει απώλεια υποδομής & ΙΤ, προσωπικού ή και τηλεπικοινωνιών - έχουν τα κατάλληλα σχέδια έκτακτης ανάγκης, ώστε να είναι σε θέση να επαναλειτουργήσουν το συντομότερο δυνατόν.

Τα σεμινάρια LRQA είναι ο σύμμαχός σας στην προσπάθεια αποτελεσματικής εφαρμογής ενός Συστήματος Ασφάλειας Πληροφοριών.