Η μετάβαση στα νέο ISO 14001 με την Lloyd's Register

Ο διεθνής οργανισμός τυποποίησης (ISO) συνήθως αναθεωρεί τα πρότυπα κάθε πέντε χρόνια προκειμένου να εξασφαλίζει ότι αυτά αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες και τις εξελίξεις της αγοράς. Το νέο ISO 14001:2015 είναι διαθέσιμο από τον Σεπτέμβριο του 2015.

Τι αλλάζει;

Η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι η νέα δομή του προτύπου με 10 παραγράφους αντί των 4 που ισχύουν σήμερα. Αυτό οφείλεται στο Annex SL, που απαιτεί μια νέα κοινή δομή, κοινά κείμενα και  κοινούς ορισμούς που θα χρησιμοποιούνται από δω και πέρα σε όλα τα διεθνή πρότυπα. 

Το Annex SL ενθαρρύνει και υποστηρίζει την ενσωμάτωση του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης στην επιχειρηματική στρατηγική της εταιρείας ενώ ενδυναμώνει το πνεύμα της ηγεσίας και καθοδήγησης του δυναμικού της από την ανώτατη διοίκηση.

Άλλες νέες απαιτήσεις:

α) Αναγνώριση του επιχειρησιακού περιβάλλοντος της εταιρείας (παράγραφος 4)

β) Αναγνώριση και ανάλυση των επιχειρησιακών και περιβαλλοντικών κινδύνων (παράγραφος 6)

γ) Σαφής καθορισμός του πεδίου εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης (παράγραφος 4.3)

δ) Μετονομασία των εγγράφων και των καταγραφών σε τεκμηριωμένη πληροφορία (παράγραφος 7.5)

ε) Θεώρηση του κύκλου ζωής ενός προϊόντος ή υπηρεσίας (παράγραφος 6.1.2) και τρόπος ελέγχου των προμηθευτών και υπεργολάβων (παράγραφος 8)

Τι έχει αναθεωρηθεί;

Πέραν των παραπάνω αλλαγών, αρκετά τμήματα του προτύπου έχουν αναθεωρηθεί ή περιέχουν πλέον πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Συγκεκριμένα απαιτείται:

α) Μεγαλύτερη έμφαση στη συμμετοχή της διοίκησης στο σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (παράγραφος 5)

β) Μερική αναδιατύπωση της πολιτικής και των απαιτήσεων για την επικοινωνία (παράγραφοι 5.2 και 7.4)

γ) Ανάλυση και αξιολόγηση της περιβαλλοντικής επίδοσης 

δ) Πρόσθετες απαιτήσεις για την ανασκόπηση από τη διοίκηση 

Τι ακριβώς σημαίνει η εφαρμογή του νέου προτύπου για μια πιστοποιημένη εταιρεία; 

Το νέο πρότυπο δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο του 2015. Οι εταιρείες που εφαρμόζουν ήδη το πρότυπο του 2004 έχουν διορία μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2018 για να αναθεωρήσουν το σύστημα τους και να το προσαρμόσουν στις νέες απαιτήσεις.  Εννοείται ότι η μετάβαση μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε στιγμή εντός του χρονικού πλαισίου της τριετίας.

Αποτελεί επιλογή της εταιρείας η χρονική στιγμή της μετάβασης. Κάποιες θα επιλέξουν την εφαρμογή του νέου προτύπου κατά την ανανέωση του κύκλου πιστοποίησης τους κάποιες άλλες θα την κάνουν άμεσα με σκοπό να αποδείξουν τη δέσμευση τους για την προστασία του περιβάλλοντος στους πελάτες και συνεργάτες τους.

Πώς θα σας βοηθήσει η Lloyd's Register στη μετάβαση στο νέο πρότυπο;

Εντοπισμός των ελλείψεων του ήδη υφισταμένου συστήματος σας σε σχέση με τις νέες απαιτήσεις με τη μορφή μιας «επιθεώρησης εντοπισμού των ελλείψεων» του συστήματος σας (gap analysis). Παροχή σεμιναρίων εκπαίδευσης, τόσο στην εταιρείας σας όσο και στα γραφεία μας, για την κατανόηση αλλά και για την επιθεώρηση των νέων απαιτήσεων. 

ISO 14001:2015 - Χρονοδιάγραμμα μετάβασης στο νέο πρότυπο

ISO 14001:2015 Time Frame to transition