Πρότυπα & Σχήματα

Το LRQA παρέχει μια σείρα υπηρεσιών Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Εκπαίδευσης ως προς ένα πλήθος προτύπων και σχημάτων.

Τα πρότυπα και σχήματα αυτά, αφορούν στην Ποιότητα, στο Περιβάλλον, στην Ασφάλεια Τροφίμων, στην Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, στην Ασφάλεια των Πληροφοριών, στην Ασφάλεια της Εφοδιαστικής Αλυσίδας κ.α.

Η παρακάτω λίστα περιέχει εθνικά αλλά και διεθνή προτυπα και σχήματα, ως προς τα οποία το LRQA μπορεί να σας παρέχει υπηρεσίες πιστοποίησης/ επαλήθευσης.

Πρότυπα και Σχήματα ως προς τα οποία παρέχουμε υπηρεσίες πιστοποίησης: