Διαδικασία Κατάταξης

Βήμα 1ο Η Αυτοαξιολόγηση & η Αίτηση

Τα τουριστικά καταλύματα ελέγχουν τα κριτήρια κατάταξης και πραγματοποιούν αυτοαξιολόγηση. Εν συνεχεία υποβάλουν αίτηση για την απόκτηση Πιστοποιητικού Κατάταξης στο ΞΕΕ. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται η ανάρτηση του εν ισχύ  Ειδικού Σήματος Λειτουργίας και η σύμβαση με  Διαπιστευμένο Φορέα Ελέγχου και Επιθεώρησης, όπως η LRQA. Η όλη διαδικασία πραγματοποιείται μέσω του ειδικού διαδικτυακού τόπου κατάταξης των καταλυμάτων σε αστέρια και κλειδιά του ΞΕΕ (cert.grhotels.gr).  

Βήμα 2ο Η Επιτόπια Επιθεώρηση Κατάταξης 

Ο διαπιστευμένος φορέας ελέγχου, σε συνεννόηση με την επιχείρηση, προγραμματίζει και πραγματοποιεί την επιτόπια επιθεώρηση, κατά την οποία ελέγχονται οι υποχρεωτικές προδιαγραφές και τα βαθμολογούμενα κριτήρια  που πληρούνται από την επιχείρηση και ο αριθμός των μορίων που συγκεντρώνει η επιχείρηση από την εφαρμογή τους. 

Βήμα 3ο Η Τεχνική Έκθεση & Το Πιστοποιητικό Κατάταξης

Με την ολοκλήρωση της επιτόπιας επιθεώρησης ο φορέας συντάσσει την Τεχνική Έκθεση και τη Βεβαίωση Συνδρομής των προϋποθέσεων κατάταξης και τα υποβάλει στο ΞΕΕ.  Η αρμόδια υπηρεσία του ΞΕΕ αναλαμβάνει εν συνεχεία να πραγματοποιήσει τον τελικό έλεγχο και να εκδώσει το πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος.

Βήμα 4ο Κατάταξη Καταλύματος & Ειδικό Σήμα Λειτουργίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας εκδίδεται εγκαίρως το πιστοποιητικό κατάταξης και εξασφαλίζεται η  ομαλή διατήρηση του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας.

Λεπτομερή περιγραφή της διαδικασία κατάταξης μπορείτε να βρείτε στο Εγχειρίδιο Χρήσης για τους εκμεταλλευτές  καταλυμάτων, όπως αυτό αναρτάται στην ειδική ιστοσελίδα του ΞΕΕ cert.grhotels.gr