Εξατομικευμένες υπηρεσίες

Παρέχουμε υπηρεσίες διασφάλισης όπως πιστοποίηση και επαλήθευση, συνδυασμένες με τις κατάλληλες λύσεις εκπαίδευσης, σε εταιρίες οι οποίες απαιτούν υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους.

Οι επιχειρήσεις συχνά αναζητούν αποδείξεις πως επιτυγχάνουν τους οργανωσιακούς τους στόχους και τα σχέδια. Το εύρος των υπηρεσιών μας εντός αυτής της αρένας παρέχει στους οργανισμούς μια επιπρόσθετη βαθμίδα ασφαλείας πως η λειτουργία τους είναι αποτελεσματική και αποδοτική, και τους βοηθά να διαβλέπουν πού υφίσταται περιθώριο βελτίωσης.

Οργανωσιακά οφέλη

Τα προσαρμοσμένα σεμινάρια Lloyd's Register που εστιάζονται στις ανάγκες του πελάτη και οι υπηρεσίες διασφάλισης παρέχουν στους οργανισμούς πολλαπλά οφέλη: 

  • Μια επιπρόσθετη ρήτρα διασφάλισης στους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς ενδιαφερομένους πως λειτουργείτε βάσει ανώτερων προδιαγραφών
  • Εταιρική φήμη και αναγνώριση
  • Εξακρίβωση της τήρησης των δεσμεύσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μέσω προσαρμοσμένων επαληθεύσεων των αναφορών.
  • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, λόγω του εντοπισμού βελτιώσιμων περιοχών
  • Συμμετοχή και δέσμευση των εργαζομένων μέσω διαφοροποιημένων υπηρεσιών εκπαίδευσης 

Σε συνέχεια της αρχικής επιθεώρησης και συζήτησης, κάθε λύση μας σχεδιάζεται ανάλογα με τις συγκεκριμένες ανάγκες του οργανισμού σας. Αυτό συμβαίνει προκειμένου, είτε να αξιοποιηθεί ένα υπάρχον πρότυπο, επί παραδείγματι: ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 ή ISO 27001, ή να αναπτυχθεί ένα κατά παραγγελία σχήμα, που να περιλαμβάνει κάποια από τις εκτεταμένες λύσεις επιχειρησιακής βελτίωσης της Lloyd's Register.

Οι προσαρμοσμένες λύσεις εκπαίδευσης και διασφάλισης που σας προσφέρουμε περιλαμβάνουν: 

  • Development of bespoke standards and schemes (Ανάπτυξη εξατομικευμένων προτύπων και σχημάτων)
  • Development of customised checklist (Ανάπτυξη εξατομικευμένης λίστας ελέγχου)
  • Bespoke Training Solutions: Facilitation Workshops, Mentoring, Coaching (Εξατομικευμένες λύσεις εκπαίδευσης: διεξαγωγή σεμιναρίων και συνεδριών προσωπικής ανάπτυξης)
  • Customised Assurance (Προσαρμοσμένες υπηρεσίες διασφάλισης)