Εκπαίδευση

Στην Lloyd's Register παρέχουμε πρακτική εκπαίδευση με θέμα τα Συστήματα Διαχείρισης. Διαθέτουμε μια ομάδα ικανών και έμπειρων εκπαιδευτών και τα σεμινάρια μας διεξάγονται τόσο ως ανοικτά για το κοινό, όσο και ως ενδοεπιχειρησιακά. Στόχος μας είναι η ουσιαστική μεταφορά γνώσης από την αίθουσα διδασκαλίας στο χώρο εργασίας, με πραγματικά και άμεσα οφέλη για τον εκπαιδευόμενο.

Σκοπός των σεμιναρίων Lloyd's Register

Σκοπός των σεμιναρίων της Lloyd's Register είναι να παρέχει στους εκπαιδευόμενους τα εργαλεία εκείνα και τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη από το σύστημα διαχείρισης της επιχείρησής τους. Με αυτόν τον τρόπο τους καθιστά μοχλούς εκκίνησης βελτιωτικών αλλαγών. Το υλικό των σεμιναρίων μας διαμορφώνεται αλλά και εμπλουτίζεται διαρκώς με βάση την εμπειρία που αποκομίζουμε από τις επιθεωρήσεις συστημάτων διαχείρισης.

Ενδο-επιχειρησιακά σεμινάρια

Η Lloyd's Register παρέχει τη δυνατότητα διεξαγωγής ενδοεπιχειρησιακών σεμιναρίων στο χώρο σας ή άλλο τόπο της επιλογής σας. Προσαρμόζουμε τη δομή των σεμιναρίων μας στις ανάγκες της εκάστοτε επιχείρησης, έχοντας πάντα ως γνώμονα τους αντικειμενικούς σκοπούς και το όραμα της επιχείρησης. Οι εκπαιδευτές μας, όντας παράλληλα επιθεωρητές, χρησιμοποιούν πραγματικά παραδείγματα από την εμπειρία τους δίνοντας έμφαση σε πρακτικά μοντέλα ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων. Τα ενδοεπιχειρησιακά σεμινάρια είναι επίσης μια ιδανική λύση για τις επιχειρήσεις που εφαρμόζουν περισσότερα του ενός Συστήματα Διαχείρισης καθώς μπορούν να συνδυάσουν υλικό από δύο ή και περισσότερες κατηγορίες εκπαιδευτικών σεμιναρίων.

Ανοικτά-για-το-κοινό σεμινάρια

Η Lloyd's Register διεξάγει επίσης μια σειρά από ανοικτά για το κοινό σεμινάρια. Οι συμμετέχοντες έχουν κατά αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία να εκπαιδευτούν σε ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα μαζί με συμμετέχοντες από άλλες επιχειρήσεις και κλάδους. Τα σεμινάρια της Lloyd's Register είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να οδηγούν σε ουσιαστική και ενεργή συμμετοχή όλων των εκπαιδευομένων (Role-Plays, Case Studies) αλλά και σε ανταλλαγή γνώσεων.

Πρόγραμμα Σεμιναρίων 2019

Πρόγραμμα ανοικτών-για-το-κοινό σεμιναρίων, Ιανουάριος - Ιούνιος 2019.

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων

Συστήματα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Καινοτόμα Σεμινάρια Επιχειρησιακής Βελτίωσης

Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών